اجرای سنگ اسلب کف و دیوار برج روبینا دربند

اجرای سنگ اسلب کف و دیوار برج روبینا دربند سال ۱۳۹۶

کارفرما آقای مهندس حنیفی

اجرا گروه شاهی