اجرای سنگ اسلب کف طبقه ۱۰و۱۱ پروژه بام سروستان در آصف زعفرانیه

اجرای سنگ اسلب کف طبقه 10و11 پروژه بام سروستان در آصف زعفرانیه
اجرای سنگ اسلب کف طبقه ۱۰و۱۱ پروژه بام سروستان در آصف زعفرانیه