اجرای سنگ اسلب کف ازنا به ابعاد۱٫۸۵×۲٫۸۵ درنیاوران

اجرای سنگ اسلب کف ازنا به ابعاد1.85×2.85 درنیاوران
اجرای سنگ اسلب کف ازنا به ابعاد۱٫۸۵×۲٫۸۵ درنیاوران