اجرای سنگ اسلب سرویس های برج ارغوان فرمانیه

اجرای سنگ اسلب سرویس های برج ارغوان فرمانیه سال ۹۴

مدیر پروژه مهندس رضوی

آرشیتکت مهندس قطبی

اجرا گروه شاهی

سنگ اسلب دیوار
سنگ اسلب دیوار