اجرای سنگ اسلب پروژه برج سپند نیاوران

اجرای سنگ اسلب پروژه برج سپند نیاوران سال ۱۳۹۲

آرشیتکت آقای مهندس قطبی

پیمانکار آقای امامیان

اجرا گروه شاهی