ورودی برج روبینا دربند حین اجرا

اجرای سنگ اسلب نما

اجرای سنگ اسلب سقف

اجرای سنگ اسلب به روش خشک

اجرای سنگ اسلب برج روبینا
اجرای سنگ اسلب برج روبینا