اجرای سنگ اسلب پروژه ساناسنتر بلوار اندرزگو

اجرای سنگ اسلب پروژه ساناسنتر بلوار اندرزگو سال ۱۳۹۴

پیمانکار آقای امامیان

اجرا گروه شاهی

سنگ اسلب
سنگ اسلب